1. Įvadas

  1. UAB „Saugus kreditas“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 302547722, buveinės adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės priežiūros institucija – Lietuvos bankas, kuris yra įrašęs Bendrovę į viešąjį kredito davėjųsąrašą ir kuri Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka vykdo vartojimokredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų veiklos priežiūros funkcijas.
  2. Šios Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikimą ir klientų naudojimosi www.sauguskreditas.lt sistema tvarką.
  3. Jei Taisyklių ir po šių Taisyklių įsigaliojimo tarp Bendrovės ir Kliento sudarytų sutarčių dėl finansavimo paslaugų teikimo nuostatos nesutampa, taikomos sudarytų sutarčių nuostatos.
  4. Taisyklės taikomos Bendrovei ir su ja vartojimo kreditų sutartis sudariusiems ar sudarantiems Klientams.
  5. Bendrovės interneto tinklalapio / Sistemos adresas www.sauguskreditas.lt.
  6. Bendrovės elektroninio pašto adresas - [email protected].
 2. Sąvokos

  1. Taisyklėse vartojamų sąvokų reikšmė yra tokia, kaip toliau nurodyta, išskyrus atvejus, kai kitokia prasmė atsiranda dėl Taisyklių konteksto:
   1. Anketa – pirminės registracijos sistemoje metu Kliento pateikti asmens duomenys;
   2. Asmeninė paskyra – sistemos dalis, kurioje prisiregistravęs Klientas gali atnaujinti jau pateiktus kontaktinius duomenis, peržiūrėti sudarytas kredito sutartis ir jų mokėjimo grafikus, sumokėti kredito įmokas bei atlikti kitus veiksmus. Tinkamai atlikęs savo asmens tapatybės patvirtinimą Klientas gali pildyti ir teikti paraišką naujam kreditui gauti bei peržiūrėti pateiktų paraiškų būklę;
   3. Bendrovės darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisė saktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena. Konkrečios Bendrovės padalinių darbo dienos yra nurodomos Bendrovės interneto tinklalapyje;
   4. Bendroji dalis – su Klientu sudarytos kreditavimo paslaugų sutarties dalis, kurioje numatytos bendrosios sutarties sąlygos;
   5. Elektroninis (mobilus) parašas – Lietuvos Respublikos teisės aktus atitinkantis elektroninis parašas;
   6. Klaidinga / neteisinga informacija – informacija, kuri neatitinka realybės, yra netikra ir Klientas ją pateikė Bendrovei siekdamas gauti paslaugas, kurių Bendrovė nebūtų suteikusi tikros informacijos pateikimo atveju;
   7. Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi arba ketina naudotis Bendrovės paslaugomis;
   8. Paraiška – Kliento pildomas prašymas tikslu gauti kreditavimo paslaugą;
   9. Patikros kodas – skaičių rinkinys, kuris siunčiamas Klientui SMS žinute ir elektroniniu paštu, Kliento nurodyto telefono numeriui ir elektroniniam paštui patikrinti;
   10. Sąskaita – Kredito gavėjo pateikta jo banko sąskaita, atidaryta Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke ar filiale, į kurią Kredito davėjas perveda kredito lėšas;
   11. Sistema – Bendrovės sukurta ir / ar jai priklausanti programinė įranga, kurios pagalba yra vertinamas Kliento kreditingumas ir galėjimas prisiimti pageidaujamus finansinius įsipareigojimus, sudaryti ir tvirtinti sutartis bei atlikti kitus veiksmus;
   12. SMART-ID – įrankis naudojamas nuotoliniam Kliento asmens tapatybės nustatymui ir elektroninių dokumentų pasirašymui;
   13. Specialioji dalis – su Klientu sudarytos kreditavimo paslaugų sutarties dalis, kurioje numatytos specialiosios sutarties sąlygos;
   14. Sutartis – Kliento ir Bendrovės sudaryta finansavimo paslaugų sutartis, kurią sudaro Specialioji ir Bendroji dalys;
   15. Šalys (šalis) – Klientas ir Bendrovė kartu (atskirai);
   16. Tarpininkas – juridinis asmuo, teikiantis kreditavimo paslaugas Klientams Bendrovės vardu pagal sudarytą tarpininkavimo sutartį. Tarpininkų sąrašas pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje.
 3. Registracija Sistemoje

  1. Klientas, pageidaujantis sudaryti Sutartį nuotoliniu būdu Sistemoje, privalo:
   1. užpildyti registracijos Anketą;
   2. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika;
   3. atlikti reikalaujamą asmens tapatybės patvirtinimą (vienkartinis veiksmas);
   4. užpildyti ir pateikti Asmeninėje paskyroje patalpintą Paraišką, suteikiant tikslią, teisingą, neklaidinančią ir išsamią informaciją.
 4. Paraiškos pateikimas Sistemoje

  1. Klientas, norėdamas užpildyti ir pateikti Paraišką Savitarnoje, turi tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Šį veiksmą galima atlikti:
   1. naudojant Elektroninį (mobilų) parašą;
   2. naudojant Smart-ID mobiliąją programėlę.
  2. Paraiškoje nurodytų kontaktinių duomenų patikrai Kliento elektroniniu paštu ir SMS žinute išsiunčiami Patikros kodai, kurie įvedami Sistemoje:
   1. jei Kliento įvesti Patikros kodai teisingi, Sistemoje Klientui sukuriama Asmeninė paskyra;
   2. jei Kliento įvesti Patikros kodai neteisingi arba nėra įvesti, Klientas neturi galimybės atlikti tolimesnių veiksmų Sistemoje.
  3. Nesant priežasčių, dėl kurių Paraiškos pateikimas yra negalimas (pvz. nepatvirtinta ar netinkamai patvirtinta Kliento asmens tapatybė, Kliento pateikta informacija yra melaginga, Klientas yra pažeidęs ankstesnes sutartis su Bendrove ar pan.), Sistemoje inicijuojamas Kliento kreditingumo vertinimas.
  4. Kredito sumos ir termino limitas Klientui nustatomas atsižvelgiant į Kliento kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes
 5. Sutarties sudarymas, galiojimas, atsisakymas ir nutraukimas

  1. Sutartis negali būti sudaroma:
   1. nuo 22 val. iki 7 val.;
   2. su neveiksniu ar neteisniu asmeniu;
   3. su asmeniu, įrašytu į Priežiūros institucijos tvarkomą sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kreditų sutarčių.
  2. Sutartis su Klientu gali būti sudaroma tik esant teigiamam patikros dėl Kliento kreditingumo ir galimybių prisiimti pageidaujamą finansinį įsipareigojimą rezultatui.
  3. Apie priimtą Bendrovės sprendimą sudaryti Sutartį ar atmesti Paraišką Klientas informuojamas pranešimu Asmeninėje paskyroje, elektroniniu paštu ir SMS žinute.
  4. Sutartį ir kitus kredito dokumentus Klientas gali peržiūrėti ir pasirašyti Asmeninėje paskyroje. Šių dokumentų pasirašymas vykdomas naudojant Elektroninį (mobilų) parašą arba Smart-ID mobiliąją programėlę.
  5. Bendrovė turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, jei Klientas Bendrovės pareikalavimu nepateikia duomenų apie savo finansinę būklę, jei tokie duomenys Bendrovei būtini priimant sprendimą dėl kredito suteikimo.
  6. Neigiamo atsakymo atveju, Klientui pageidaujant, Bendrovė turi pateikti atsisakymo sudaryti Sutartį priežastis.
  7. Sutartis galioja iki joje numatyto termino arba kol nebus nutraukta Sutarties Bendrojoje dalyje numatyta tvarka.
 6. Kredito išmokėjimas

  1. Kreditas išmokamas į Kliento nurodytą Sąskaitą darbo dienomis ne vėliau kaip per 8 darbo val. nuo Sutarties sudarymo ir visų Sutartyje nustatytų sąlygų įvykdymo
 7. Klientui teikiama informacija ir Šalių komunikacija

  1. Klientas, bet kuriuo metu turi teisę gauti visą informaciją, susijusią su:
   1. Sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, einamojo mėnesio mokėtinas sumas, atnaujintus įmokų grafikus, likusias mokėti sumas, susidariusius įsiskolinimus, permokas ir kita;
   2. jo asmens duomenimis, kaip numatyta Privatumo politikoje.
  2. Bendrovė teikia informaciją, tenkina prašymus tik tuo atveju, jei su ja buvo susisiekta iš elektroninio pašto adreso ir / ar telefono numerio, kuris yra nurodytas Kliento Asmeninėje paskyroje ar buvo nurodytas sudarant Sutartį Tarpininko klientų aptarnavimo padalinyje.
 8. Kliento pareigos ir patvirtinimai

  1. Bendrosios Kliento pareigos:
   1. Klientas privalo nedelsdamas raštu pranešti Bendrovei apie savo asmens tapatybės dokumento vagystę ar praradimą kitu būdu. Šis reikalavimas nustatytas siekiant apsaugoti Klientą nuo galimos neteisėtos trečiųjų asmenų veikos
  2. Kliento pareigos, susijusios su Sutarties vykdymu:
   1. Klientas privalo laikytis Sutarties Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse numatytų įsipareigojimų
  3. Kliento pareigos, susijusios su naudojimusi Sistema:
   1. Klientas, naudodamasis Sistema, privalo elgtis rūpestingai ir atsakingai;
   2. Klientas, sužinojęs ar įtardamas, kad tretieji asmenys sužinojo ar galėjo sužinoti jo Asmeninės paskyros prisijungimo duomenis, privalo nedelsdamas pakeisti Asmeninės paskyros prisijungimo duomenis;
   3. Klientas, be priežiūros palikdamas įrenginį, kuriuo prisijungė prie Asmeninės paskyros, privalo atsijungti nepalikdamas galimybės automatiniu būdu išsaugoti prisijungimo duomenis;
   4. Klientas privalo neatskleisti ir neperduoti kitiems asmenims savo prisijungimo prie Asmeninės paskyros duomenų;
   5. Klientas sužinojęs, kad jo Asmeninės paskyros prisijungimo duomenimis pasinaudojo tretieji asmenys ir pateikė Paraišką ir / ar sudarė Sutartį, privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę
  4. Klientui nepranešus, tačiau Bendrovei turint pagrįstų įtarimų, kad Kliento Asmeninės paskyros prisijungimo duomenimis galėjo pasinaudoti tretieji asmenys, Bendrovė turi teisę laikinai apriboti Kliento galimybę naudotis Asmenine paskyra ir apie tokius įtarimus informuoti Lietuvos Respublikos atsakingas institucijas.
  5. Klientas, prieš pradėdamas naudotis Bendrovės paslaugomis teikia šiuos patvirtinimus:
   1. Kliento pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;
   2. Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
   3. Klientas yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris šių Taisyklių tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, veikia savo laisva valia;
   4. Klientas visomis Bendrovės paslaugomis naudosis tik pats, neveikdamas jokio kito asmens interesais.
 9. Kliento atsakomybė už klaidingos / neteisingos informacijos teikimą

  1. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nedelsiant, jei Klientas tyčia pateikė Klaidingą / neteisingą informaciją
  2. Šiuo atveju Bendrovei vienašališkai nutraukus Sutartį, Klientas įsipareigoja per Bendrovės nurodytą terminą grąžinti visas jam išmokėtas kredito lėšas, taip pat sumokėti visus Sutartyje nurodytus mokesčius, jei Sutartyje nesusitarta kitaip.
  3. Klientui negrąžinus kredito lėšų per Bendrovės nurodytą terminą, Bendrovė turi teisę išieškoti skolą.
  4. Už Klaidingos / neteisingos informacijos teikimą ir dokumentų klastojimą, tokiai informacijai pateikti, Klientas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
 10. Kliento teisių gynimas

  1. Šalių sudarytoms Sutartims, tarp jų ir Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Klientų skundus dėl Bendrovės veiksmų, kuriais Bendrovė galėjo pažeisti įstatymų, sutarčių, reglamentuojančių mokėjimo paslaugų teikimą, reikalavimus ir/ar Kliento teisėtus interesus, nagrinėja Bendrovė pagal Klientų skundų nagrinėjimo taisykles.
 11. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo, Klientui užsiregistravus Sistemoje ir galioja iki Kliento duomenų ištrynimo Sistemoje, kaip numatyta Privatumo politikoje.
  2. Bendrovė turi teisę pakeisti su Klientu sudarytos Sutarties Bendrąsias sąlygas ir šias Taisykles. Apie Sutarties Bendrųjų sąlygų ar šių Taisyklių pakeitimą, kuris sunkina Kliento padėtį, Bendrovė informuoja Klientą ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, jei šalys nesusitaria kitaip. Apie pakeitimus, kurie nesunkina Kliento padėties, Bendrovė turi teisę informuoti Klientą nesilaikydama aukščiau šiame punkte nurodyto įspėjimo termino. Bendrovės pranešimas apie Sutarties Bendrųjų sąlygų ir / ar Taisyklių pakeitimą perduodamas Klientui asmeniškai arba skelbiamas viešai Sistemoje. Sistemoje paskelbtas pranešimas laikomas tinkamu (raštišku) Kliento informavimu apie vienašališką Sutarties Bendrosios dalies ir / ar Taisyklių pakeitimą. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Bendrovei nepraneša, jog su jais nesutinka. Šiuo atveju Klientas turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai, pranešdamas apie tai raštu ar kitu Bendrovei priimtinu būdu.
  3. Klientui nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su atliktais Sutarties Bendrosios dalies ir / ar Taisyklių pakeitimais.
  4. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.