1. Bendrosios nuostatos

  Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja UAB „Saugus kreditas“, juridinio asmens kodas 302547722, buveinės registracijos adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Mes arba Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

  Šioje Privatumo politikoje apibrėžiama, kaip Bendrovė tvarko Bendrovės klientų (įskaitant ir laiduotojus), partnerių darbuotojų ir jų atstovų, Bendrovės interneto svetainės www.sauguskreditas.lt lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs) asmens duomenis, kokius asmens duomenis renkame, iš kur gauname, kam perduodame, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą, bei kaip įgyvendiname Jūsų kaip duomenų subjekto, teises..

  Mes, gerbdami Jūsų privatumą, renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis laikydamiesi:

  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo;
  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo;
  • kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą;
  • priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymų / rekomendacijų.

  Ateityje Bendrovė šią Privatumo politiką gali keisti, todėl skatiname Jus Bendrovės Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

 2. Sąvokos

  Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, pagal kurią galima Jus identifikuoti;
  • Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba kitoks sunaikinimas;
  • Tarpininkas – įmonė, tarpininkaujanti teikiant Bendrovės paslaugas pagal sudarytą tarpininkavimo sutartį. Bendrovės tarpininkų sąrašas skelbiamas  www.sauguskreditas.lt

  Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų apsaugą.

 3. Kokių Asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

  Bendrovė, tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, laikosi šių principų:
  Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš pradedant tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

  • Jūsų Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai, turint Jūsų sutikimą ar remiantis kitu teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl Asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs Asmens duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas, imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie Asmens duomenys buvo surinkti ir yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

  Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas organizacines ir technines saugumo priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 4. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, kokiu tikslu ir teisiniu pagrindu

  Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

  Tvarkomi asmens duomenys skirstomi į šias grupes:

  Bendrovės klientų (įskaitant ir laiduotojus) asmens duomenų tvarkymas

  Žemiau pateikiami pagrindiniai Bendrovės klientų (įskaitant laiduotojus) asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkomų klientų (įskaitant laiduotojus) asmens duomenų kategorijos. Informuojame, kad žemiau pateikiama bendra informacija apie tai, kokius Asmens duomenis galime tvarkyti, tačiau priklausomai nuo konkrečios situacijos asmens duomenų tvarkymo apimtis gali skirtis.

  Mes taip pat renkame duomenis apie su Jumis susijusius asmenis, pavyzdžiui: apie teisinius atstovus (veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais), kredito įmokų mokėtojus (kai už Jus kredito įmoką sumoka trečias asmuo), politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis, laiduotoją, įpėdinius (Jūsų turto paveldėjimo atveju).

  Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis (pavyzdžiui, laiduotojo), Jūs privalote informuoti šiuos asmenis apie jų Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

  Bendrovės partnerių darbuotojų ir atstovų asmens duomenų tvarkymas

  Žemiau pateikiami pagrindiniai Bendrovės tvarkomų partnerių darbuotojų ir atstovų asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkomų partnerių darbuotojų ir atstovų asmens duomenų kategorijos:

 5. Tiesioginė rinkodara

  Tuo atveju, jei Jūs esate Mūsų klientas, Mes galime naudoti Jūsų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir / ar telefono numerį) tiesioginės rinkodaros tikslu, panašių paslaugų rinkodarai, suteikiant Jums aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, ir, jeigu Jūs iš pradžių neprieštaravote dėl tokio duomenų naudojimo.

  Visais kitais atvejais Mes galime naudoti Jūsų šiame skyriuje nurodytus kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tik iš anksto gavę Jūsų sutikimą.

  Mes suteikiame Jums aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą. Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti Bendrovės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus informuodami apie savo apsisprendimą el. paštu [email protected] arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame tiesioginės rinkodaros pranešime.

 6. Iš kur gauname Jūsų Asmens duomenis?

  Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, kurie:

  • gaunami tiesiogiai iš Jūsų (Jums pildant ir teikiant paraiškas / užklausas / prašymus / pretenzijas – tiek atvykus į Tarpininkų klientų aptarnavimo padalinius, tiek iš Bendrovės interneto svetainėje sukurtos asmeninės paskyros ar Bendrovės interneto svetainės www.sauguskreditas.lt);
  • gaunami iš kitų šaltinių;
  • generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis Bendrovės interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje).

  Bendrovė gauna Jūsų Asmens duomenis iš kitų šaltinių, tokių kaip:

  • Lietuvos bankas;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • VĮ Registrų centras ir kiti asmenys, tvarkantys teisės aktuose nurodytus registrus;
  • kiti asmenys, vykdantys teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, notarai, advokatai, antstoliai, bankroto administratoriai);
   teismai ir teisėsaugos institucijos;
  • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantys paslaugų teikėjai – UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“;
  • kiti asmenys, tvarkantys Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susiję su Jūsų gaunamomis pajamomis, prisiimtais finansiniais įsipareigojimais arba kurie kitaip reikalingi Jūsų pateiktos informacijos teisingumui patikrinti bei aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti prieš suteikiant Jūsų prašomą finansinę paslaugą ir vėliau visu suteiktos finansinės paslaugos naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų, kiek yra būtina);
  • tretieji asmenys ir / ar viešai prieinami šaltiniai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.
 7. Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?

  Bendrovė gali perduoti Jūsų Asmens duomenis žemiau išvardintiems subjektams:

  • Lietuvos bankui ir kitoms priežiūros institucijoms;
  • valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, advokatams ir pan.);
  • Bendrovės patronuojančios įmonės – UAB Urbo banko akcininkams, jų įgaliotiems atstovams (pavyzdžiui, teisės ir finansų konsultantams);
  • Bendrovės patronuojančiai įmonei UAB „Urbo bankas;
  • teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, bankroto administratoriams;
  • skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į skolas;
  • jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems paslaugų teikėjams;
  • auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
  • Bendrovės teisių ir pareigų perėmėjams;
  • Tarpininkams;
  • kitiems asmenims, kurie teikia Bendrovei paslaugas arba yra susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai, Bendrovės patronuojančiai įmonei – UAB Urbo bankui ir pan.)

  Informuojame, kad Jums delsiant vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis apie Jūsų tapatybę (įskaitant vardą, pavardę ir asmens kodą), kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius įsipareigojimus ir jų nevykdymą (pvz., pradelstos skolos suma ir jos statusas):

  • UAB „Creditinfo Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111689163), kuri Jūsų duomenis gali teikti ir tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, ir kt.);
  • UAB „Legal Balance“ (juridinio asmens kodas: 302528679) ar kitai skolų išieškojimo paslaugas teikiančiai įmonei, kuri administruos Jūsų pradelstą skolą bei vykdys šios skolos išieškojimą Bendrovės naudai. 

  Kreipiantis tiesiogiai į UAB „Creditinfo Lietuva“ Jūs galite susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti savo duomenų tvarkymą. Jūs taip pat galite išreikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Daugiau informacijos https://lt.creditinfo.com/.

  Bendrovė užtikrina, kad perduoda Jūsų Asmens duomenis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Bendrovės pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarko Jūsų Asmens duomenis tik griežtai apibrėžtais tikslais, kurie įtvirtinami asmens duomenų tvarkymo sutartyse.

 8. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

  Informuojame Jus, kad mūsų svetainėje naudojami kai kurie slapukai gali perduoti surinktus duomenis į trečiąsias šalis, įskaitant ir Jungtines Amerikos Valstijas. 

  Visiems slapukams naudojamiems mūsų interneto svetainėje (išskyrus būtinuosius) reikalingas Jūsų sutikimas. Norėdami susipažinti su svetainėje naudojamais slapukais ir sužinoti, kaip juos valdyti (jų atsisakyti), prašome žiūrėti Slapukų politiką.

  Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis vykdomas siekiant užtikrinti mūsų interneto svetainės veikimą, gerinti Jūsų patirtį mūsų svetainėje ir pateikti pranešimus, kurie, mūsų manymu, yra Jums aktualūs.

 9. Automatizuotas sprendimo priėmimas / profiliavimas

  Bendrovė tam tikrais atvejais vykdo profiliavimą ir priima sprendimus automatizuotomis priemonėmis, t.y. Bendrovėje taikomas profiliavimas analizei ir vertinimui, automatizuotu būdu priimant sprendimus, susijusius, pavyzdžiui, su kreditingumo vertinimu, kredito rizikos valdymu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Informacinių sistemų ir algoritmų pagalba yra automatiškai nustatomas Jūsų kreditingumo reitingas bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos grupė, kurių pagrindu yra priimamas sprendimas dėl finansinės paslaugos suteikimo. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su automatizuotomis priemonėmis priimtu sprendimu, Jūs turite teisę gauti sprendimo paaiškinimą, pareikšti savo požiūrį arba atsisakyti įsigyti finansinę paslaugą siūlomomis sąlygomis. 

 10. Kaip saugome Jūsų Asmens duomenis?

  Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis, įgyvendiname protingas organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

  Bendrovė reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų Asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Bendrovei turi prieigą prie Jūsų Asmens duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, kurios užtikrintų Jūsų Asmens duomenų saugumą ir jų nepažeidžiamumą. 

  Pažymime, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės. Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate Asmens duomenis Bendrovės interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.

 11. Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

  Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tol, kol jie bus reikalingi tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai. Pasibaigus šiam terminui, Asmens duomenys ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

  Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime Mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo principus.

  Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo terminai:

  • Sutarties sudarymo ir vykdymo atveju, sutartis saugoma 10 metų po sutarties pasibaigimo;
  • Asmens duomenys, nurodyti paraiškoje, kai vėliau nesudaroma sutartis, saugomi 3 metus nuo paraiškos pateikimo;
  • Įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, naudos gavėjo tapatybės duomenys, kredito lėšų gavėjo tapatybės duomenys, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentai saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos popierine forma arba elektroninėje laikmenoje. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 metams.

  Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

  • jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 12. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

  Jums besilankant Bendrovės interneto svetainėje www.sauguskreditas.lt, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies), kurie naudojami tinkamam interneto svetainės veikimui užtikrinti, statistiniais ir rinkodaros tikslais. Slapukai – tai  nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Bendrovei atpažinti Jus kaip ankstesnį Bendrovės interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Bendrovės interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti Bendrovės interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

  Detaliau su Slapukų politika galite susipažinti čia.

 13. Kokios yra Jūsų teisės?

  Jūs, kaip Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenis tvarko Bendrovė, turite šias teises:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;
  • reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam Asmens duomenų tvarkymui;
  • teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų Asmens duomenis (teisė būti pamirštam), kai tokie Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė;
  • teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, jei toks sprendimo priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį;
  • teisę į duomenų perkeliamumą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus Asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite: vdai.lrv.lt. 

  Bendrovė suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikę Bendrovei prašymą paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius arba elektroniniu paštu adresu [email protected] (šiuo atveju prašymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

  <Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinė forma>

  Bendrovė ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Bendrovės atsakymo terminas prireikus gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Bet kokiu atveju Bendrovė informuos Jus apie tokio termino pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis.

  Bendrovė gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą arba šios teisės negali būti įgyvendintos pagal BDAR reikalavimus.

 14. Mūsų kontaktai. Duomenų apsaugos pareigūnas

  Bendrovės kontaktiniai duomenys skelbiami: https://www.sauguskreditas.lt/kontaktai.

  Jei Jums iškiltų klausimų dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar kitokių klausimų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu:

 15. Baigiamosios nuostatos

  Ši Privatumo politika įsigalioja 2022 m. birželio 10 d.
  Ši Privatumo politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje www.sauguskreditas.lt.
  Šią Privatumo politiką Bendrovė gali bet kada atnaujinti. Bendrovė informuos Jus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują Privatumo politikos variantą.