1. Bendrosios nuostatos

  Ši Kandidatų į darbuotojus privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja UAB „Saugus kreditas“, juridinio asmens kodas 302547722, buveinės registracijos adresas Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Mes arba Bendrovė) vykdomą kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenimis.

  Mes gerbdami Jūsų privatumą, tvarkome ir renkame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi:

  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR;
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo;
  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo;
  • kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą;
  • priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymų / rekomendacijų.
 2. Sąvokos

  Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš kitų šaltinių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Jumis, pagal kurią galima Jus identifikuoti;
  • Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba kitoks sunaikinimas;
  • Kandidatas į Bendrovės darbuotojus – asmuo, kuris pretenduoja į Bendrovės siūlomą darbo poziciją.

  Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

 3. Kokių Asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

  Bendrovė, tvarkydama Jūsų Asmens duomenis, laikosi šių principų:

  • Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš pradedant tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai, turint Jūsų sutikimą ar remiantis kitu teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl Asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs Asmens duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas, imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie Asmens duomenys buvo surinkti ir yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 4. Tvarkomų Asmens duomenų kategorijos

  Žemiau pateikiamos pagrindinės Bendrovės tvarkomų Kandidatų į Bendrovės darbuotojus Asmens duomenų kategorijos, Kandidatų į Bendrovės darbuotojus Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai:

  Duomenų tvarkymo tikslas

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

  Tvarkomi Asmens duomenys

  Atrankos į Bendrovės siūlomą darbo poziciją vykdymas

  Jūsų duotas sutikimas

  Asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo data;

  Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį: informacija apie Kandidato į Bendrovės darbuotojus darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir / ar pasiekimai), informacija apie Kandidato į Bendrovės darbuotojus išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir / ar kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikė Kandidatas į Bendrovės darbuotojus gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

  Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai: Kandidatą į Bendrovės darbuotojus rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

  Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, korespondencijos adresas (jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos), telefono numeris, el. pašto adresas.

 5. Iš kur gauname Jūsų Asmens duomenis?

  Jūsų, kaip Kandidato į Bendrovės darbuotojus duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, pvz., kai Jūs pateikiate Mums gyvenimo aprašymą (CV) ir / ar motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.

  Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir / ar kitus kandidatavimo dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir / ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų ir / ar karjeros portalų.

  Tam tikrą informaciją apie Jus, kaip Kandidato į Bendrovės darbuotojus, galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją rinksime, jei turėsime tam teisinį pagrindą, pvz., jei Jūs suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų esamą darbdavį ir / ar kitą asmenį, o prieš kreipdamiesi į Jūsų buvusį darbdavį prieš tai Jus informuosime.

 6. Kokiose šalyse tvarkomi Jūsų Asmens duomenys?

  Jūsų Asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Bendrovė neperduoda Jūsų Asmens duomenų trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms.

 7. Kam perduodame Jūsų Asmens duomenis?

  Jūsų Asmens duomenis Mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų į Bendrovės darbuotojus atranką arba kurie teikia mums su atranka į siūlomas darbo pozicijas, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas, pvz., atrankos vertinimą atliekantys partneriai, duomenų bazių administratoriai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t.

  Tam tikrais atvejais informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir atitinkamai Jūsų Asmens duomenis galime pateikti Mūsų patronuojančiai bendrovei – UAB Urbo bankas, kuri dalyvauja tam tikrų Bendrovės pozicijų darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir sprendimų priėmimo procesuose.

  Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios, teisėsaugoms įstaigoms, viešojo administravimo subjektams, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant apginti Bendrovės teises ir vykdyti pareigas, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 8. Kaip saugome Jūsų Asmens duomenis?

  Bendrovė, tvarkydamas Kandidatų į Bendrovės darbuotojus Asmens duomenis imasi šių techninių ir organizacinių saugumo priemonių:

  • Prieigos teisės prie Asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti Asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami, atsižvelgiant į tų asmenų vykdomas funkcijas ir poreikį turėti prieigą prie Asmens duomenų;
  • Bendrovė, saugodama Asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;
  • Bendrovė užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Asmens duomenys, sunaikinamos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;
  • Bendrovėje su Kandidatų į Bendrovės darbuotojus Asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti;
  • Bendrovė užtikrina patalpų, kuriose laikomi Asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą;
  • Bendrovė imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai;
  • Bendrovė imasi kitų vidiniuose Bendrovės teisės aktuose numatytų techninių, organizacinių saugumo priemonių.
 9. Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

  Visus Jūsų, kaip Kandidato į Bendrovės darbuotojus, atrankos tikslais surinktus Asmens duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankos procesui, bet ne vėliau negu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atrankos proceso pabaigos. Atrankos pasibaigimo data laikoma darbo sutarties su asmeniu, priimtu į Bendrovės skelbtą darbo poziciją, sudarymo data.

  Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

  • jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • Asmens duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui;
  • gaunamas prašymas susipažinti su savo Asmens duomenimis;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 10. Kokios yra Jūsų teisės?

  Jūs turite šias teises:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
  • teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis;
  • nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;
  • reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
  • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam Asmens duomenų tvarkymui;
  • teisę reikalauti ištrinti / sunaikinti Jūsų Asmens duomenis, kai tokie Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Ši teisė neapima atvejų, kai Jūs prašote ištrinti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos Bendrovė tvarko kitu teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas sutarties sudarymui / vykdymui arba kai taikoma teisinė prievolė;
  • teisę į duomenų perkeliamumą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus Asmens duomenų apsaugos srityje. Daugiau informacijos rasite: lrv.lt.

  Bendrovė suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikę Bendrovei prašymą paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius arba elektroniniu paštu adresu [email protected] (šiuo atveju prašymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

  Bendrovė ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavusi Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Bendrovės atsakymo terminas prireikus gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Bet kokiu atveju Bendrovė informuos Jus apie tokio termino pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis.

  Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jeigu Jus pageidaujate informaciją gauti kitu būdu.

  Bendrovė gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą arba šios teisės negali būti įgyvendintos pagal BDAR reikalavimus.

 11. Mūsų kontaktai. Duomenų apsaugos pareigūnas

  Bendrovės kontaktiniai duomenys skelbiami: https://www.sauguskreditas.lt/kontaktai.

  Kilus klausimams dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar kitokių klausimų, susijusių su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu:

 12. Baigiamosios nuostatos

  Ši Privatumo politika įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 29 d.

  Ši Privatumo politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje www.sauguskreditas.lt.

  Šią Privatumo politika Bendrovė gali bet kada atnaujinti. Atnaujinta Privatumo politika bus paskelbta Bendrovės tinklalapyje.